پسوند دامنه چیست؟

پسوند دامنه چیست؟

براي نام های دامنه پسوند های مختلفی ايجاد گرديده است كه آنها را به نوع كار و يا كشور خاصی نسبت می دهد. بطور مثال پسوند com برای شركت ها و گرفته شده از Company مي باشد. net برای سرویس دهندگان اینترنت و شبكه ها و گرفته شده از Network است و ir گرفته شده از نام كشورمان Iran می باشد و شما می توانيد پسوند دامنه خود را با توجه به نوع فعاليت خود انتخاب نماييد.