هزینه خدمات

هزینه خدمات ارائه شده توسط سامانه دامنه.نت به صورت زیر می باشد:

هزینه تغییر مالکیت دامنه ی ملی (انتقال دامنه بین دو شخص)

17000 تومان

هزینه بازگشایی و تمدید دامنه ی ملی قفل شده (یک ساله)

30000 تومان

هزینه بازگشایی و تمدید دامنه ی ملی قفل شده (پنج ساله)

60000 تومان

هزینه جریمه حذف دامنه ی ملی قبل از تایید ثبت یا عدم تایید توسط ایرنیک

3000 تومان

هزینه بازگشایی دامنه ی بین المللی در دوره بازخرید

4.200.000 تومان

 

کارمزد فروش دامنه از طریق پرداخت امن (از کل مبلغ فروش)

5 %

هزینه هر بروزرسانی دامنه در لیست فروش (UP)

100 تومان

هزینه ایجاد فروشگاه اختصاصی دامنه (دائمی)

10.000 تومان

هزینه ویژه کردن هر دامنه در لیست فروش (1 ماه)

5.000 تومان

هزینه ویژه کردن هر دامنه در لیست فروش (3 ماه - 3,000 تومان تخفیف)

12.000 تومان

هزینه ویژه کردن هر دامنه در لیست فروش (6 ماه - 8,000 تومان تخفیف)

22.000 تومان

هزینه ویژه کردن هر دامنه در لیست فروش (1 سال - 18,000 تومان تخفیف)

42.000 تومان

هزینه مهم کردن هر دامنه در لیست فروش (1 ماه)

100.000 تومان

هزینه مهم کردن هر دامنه در لیست فروش (3 ماه - 50,000 تومان تخفیف)

250.000 تومان

هزینه مهم کردن هر دامنه در لیست فروش (6 ماه - 150,000 تومان تخفیف)

450.000 تومان

هزینه مهم کردن هر دامنه در لیست فروش (1 سال - 350,000 تومان تخفیف)

850.000 تومان