درگاه اینترنتی


هزینه خدمات

هزینه خدمات ارائه شده توسط سامانه دامنه.نت به صورت زیر می باشد:

هزینه تغییر مالکیت دامنه های ملی (انتقال دامنه بین دو شخص)

5.000 تومان

هزینه بازگشایی و تمدید دامنه های ملی قفل شده (یک ساله)

11.000 تومان

هزینه بازگشایی و تمدید دامنه های ملی قفل شده (پنج ساله)

19.000 تومان

هزینه جریمه حذف دامنه های ملی قبل از تایید ثبت توسط ایرنیک

1.000 تومان

هزینه جریمه عدم تایید ثبت دامنه های ملی توسط ایرنیک

1.000 تومان

هزینه جریمه حذف دامنه های بین المللی تا 3 روز پس از ثبت

10.000 تومان

هزینه بازگشایی و تمدید دامنه های بین المللی در دوره بازخرید (Redemption Grace Period)

400.000 تومان

 

کارمزد فروش دامنه از طریق پرداخت امن (از کل مبلغ فروش)

5 %

هزینه هر بروزرسانی دامنه در لیست فروش (UP)

100 تومان

هزینه ایجاد فروشگاه اختصاصی دامنه (دائمی)

10.000 تومان

هزینه ویژه کردن هر دامنه در لیست فروش (یک ماهه)

5.000 تومان

هزینه ویژه کردن هر دامنه در لیست فروش (سه ماهه - 3,000 تومان تخفیف)

12.000 تومان

هزینه ویژه کردن هر دامنه در لیست فروش (شش ماهه - 8,000 تومان تخفیف)

22.000 تومان

هزینه ویژه کردن هر دامنه در لیست فروش (یک ساله - 18,000 تومان تخفیف)

42.000 تومان

هزینه مهم کردن هر دامنه در لیست فروش (یک ماهه)

100.000 تومان

هزینه مهم کردن هر دامنه در لیست فروش (سه ماهه - 50,000 تومان تخفیف)

250.000 تومان

هزینه مهم کردن هر دامنه در لیست فروش (شش ماهه - 150,000 تومان تخفیف)

450.000 تومان

هزینه مهم کردن هر دامنه در لیست فروش (یک ساله - 350,000 تومان تخفیف)

850.000 تومان

بروزرسانی: 9 خرداد 1395