درگاه اینترنتی


نام دامنه: .
شناسه نیک:
دوره پرداخت:
کد تخفیف:


راهنما
لطفا قبل از تمدید دامنه، رابط مالی دامنه را به sa1601-irnic تغییر دهید.
لطفا قبل از تمدید دامنه، رابط های مجاز را بر روی "خودم و نمایندگان" قرار دهید.
دامنه ی شما پس از تایید پشتیبانی سامانه، بازگشایی و تمدید خواهد شد.
آموزش
آموزش تغییر رابط مالی دامنه های ملی
آموزش تنظیم رابط های مجاز دامنه در ایرنیک