بازگشایی و تمدید دامنه ملی قفل شده

تمدید دامنه منقضی - قفل شده

در حال حاضر خدمات دامنه های ملی ارائه نمی گردد.