بازگشایی و تمدید دامنه ملی قفل شده

تمدید دامنه منقضی - قفل شده

قبل از تمدید دامنه، شناسه fa482-irnic را به عنوان رابط مالی در nic.ir تنظیم کنید.