درگاه اینترنتی


نام دامنه: .
شناسه نیک:
رمز انتقال دامنه:
کد تخفیف:


راهنما
لطفا در فرم بالا شناسه نیک مربوط به خریدار دامنه را وارد نمایید.
قبل از انتقال، خریدار باید رابط های مجاز را بر روی "خودم و نمايندگان" قرار دهد.
امکان انتقال دامنه توسط سامانه به شناسه نیک از نوع "محدود" وجود ندارد.
آموزش
آموزش تنظیم رابط های مجاز دامنه در ایرنیک
تعهد نامه ثبت دامنه ملی IR