نام دامنه: .
شناسه نیک:
رمز انتقال دامنه:
کد تخفیف:


راهنما
قبل از انتقال دامنه ir ابتدا در سایت دامنه.نت عضو شوید.
لطفا در فرم بالا شناسه نیک مربوط به خریدار دامنه را وارد نمایید.
قبل از انتقال دامنه ir خریدار باید رابط های مجاز را بر روی "خودم و نمايندگان" قرار دهد.
امکان انتقال دامنه ir توسط دامنه.نت به شناسه نیک از نوع "محدود" وجود ندارد.
پس از بررسی انتقال توسط دامنه.نت، فروشنده باید ایمیل ایرنیک را تایید کند.
پس از بررسی انتقال توسط دامنه.نت، فروشنده باید مدارک را به ایرنیک ارسال کند.
آموزش
آموزش تنظیم رابط های مجاز دامنه در ایرنیک