تمدید دامنه ملی - تمدید دامنه ir

تمدید دامنه ملی - تمدید دامنه ir

قبل از تمدید دامنه، شناسه fa482-irnic را به عنوان رابط مالی در nic.ir تنظیم کنید.