درگاه اینترنتی


نام دامنه: .
دوره پرداخت:
کد تخفیف:


راهنما
لطفا قبل از تمدید دامنه، رابط مالی دامنه را به sa1601-irnic تغییر دهید.
لطفا قبل از تمدید دامنه، رابط های مجاز را بر روی "خودم و نمایندگان" قرار دهید.
برای تمدید دامنه های بین المللی ابتدا باید دامنه را [منتقل] کنید.
آموزش
آموزش تغییر رابط مالی دامنه های ملی
آموزش تنظیم رابط های مجاز دامنه در ایرنیک