حذف کارمزد درگاه پرداخت

حذف کارمزد درگاه پرداخت

کارمزد درگاه پرداختی برای تمامی کاربران حذف گردید و از این پس سامانه، این هزینه را پرداخت میکند.

به زودی درگاه مستقیم بانکی نیز به سامانه اضافه خواهد شد.