راهنمای ثبت دامنه با پسوند PRO

راهنمای ثبت دامنه با پسوند PRO

 

شرایط ثبت دامنه با پسوند pro :

پسوند دامنه pro برای متخصصینی است که دارای مدارک معتبر بین المللی هستند، لذا موارد زیر برای ثبت دامنه با این پسوند مورد نیاز است:

Profession: تخصص

Licensing authority: مرجع صادر کننده مدرک

Authority website: وب سایت مرجع صادر کننده مدرک

License number: شماره گواهینامه مورد نظر