شناسه جدید برای دامنه های ملی

شناسه جدید برای دامنه های ملی

درود

شناسه نیک برای تمدید دامنه های ملی IR تغییر یافت. از این پس قبل از تمدید دامنه ir شناسه fa482-irnic را به عنوان رابط مالی در سایت nic.ir تنظیم نمایید.

تشکر