اطلاعیه کاهش قیمت دامنه های بین المللی

اطلاعیه کاهش قیمت دامنه های بین المللی

درود

در ماه های گذشته قیمت خدمات دامنه های بین المللی که به طور مستقیم با نرخ ارز ارتباط داشتند را افزایش دادیم. اما اکنون هزینه خدمات دامنه را متناسب با نرخ ارز کاهش داده و در صورتی که نرخ ارز از میزان فعلی نیز کاهش یابد ما نیز مجددا کاهش قیمت را اعمال خواهیم کرد.

 

با تشکر