آموزش بدست آوردن شماره تراکنش مالی

آموزش بدست آوردن شماره تراکنش مالی

 

در صورتی که عضو سامانه نبوده و پس از ثبت سفارش خود نیاز به شماره تراکنش مالی دارید، می توانید به شیوه زیر عمل کنید:

درگاه بانک ملت: اگر از درگاه بانک ملت استفاده کرده اید باید با شماره 02127312731 شرکت به پرداخت تماس گرفته و با ارائه مشخصات خرید، رسید دیجیتال دریافت نمایید.

درگاه بانک ملی: اگر از درگاه بانک ملی استفاده کرده اید باید با شماره 02183376 تماس گرفته و با ارائه مشخصات خرید، رسید دیجیتال دریافت نمایید.

درگاه بانک سامان: اگر از درگاه بانک سامان استفاده کرده اید باید با شماره 02184080 تماس گرفته و با ارائه مشخصات خرید، رسید دیجیتال دریافت نمایید.

سپس این رسید (شماره سفارش) را از طریق "ایجاد درخواست پشتیبانی جدید" در اختیار ما قرار دهید تا وضعیت مالی شما را بررسی نماییم.