فعال شدن امکان ثبت دامنه های بین المللی

فعال شدن امکان ثبت دامنه های بین المللی

امکان ثبت، تمدید و انتقال دامنه های بین المللی دوباره فعال شد.
جهت ورود به کنترل پنل دامنه های بین المللی از آدرس http://cp.damaneh.net/ca/login استفاده نمایید.