غیر فعال شدن ثبت دامنه های بین المللی

غیر فعال شدن ثبت دامنه های بین المللی

با توجه به تغییر رجیسترار دامنه های بین المللی، در حال حاظر امکان ثبت و تمدید دامنه های بین المللی وجود ندارد.
پس از انتقال کامل یوزرها و دامنه ها به رجیسترار جدید، دوباره امکان ثبت و تمدید دامنه های بین المللی فعال خواهد شد.