خرید و ثبت دامنه xyz

درباره دامنه xyz :

هدف از ساختن پسوند دامنه ی  XYZ اتصال نسلهای X، Y و Z و فراهم کردن یک فضای انتخابی برای کاربران سراسر جهان میباشد.

با استفاده از پسوند دامنه ی XYZ کار آفرینی و نوآوری در سراسر اینترنت توسعه میابد تا کاربران اینترنت در اطراف جهان بتوانند پیام خود را گسترش دهند. به عنوان یک فضای نامی باز و نامحدود، پسوند دامنه ی XYZ حکم دکمه ی تنظیم مجدد روی اینترنت را دارد.