شماره حساب های سامانه

شماره حساب های سامانه

اطلاعات حساب:

بانک: ملت

شماره کارت: 6104337754143442

نام صاحب حساب: مجید جعفری

پس از واریز مبلغ لطفا اطلاعات زیر را برای ما ارسال نمایید:

نام صاحب حساب - تاریخ واریز وجه - مبلغ واریز شده - شماره فیش واریزی - 4 رقم آخر شماره کارت شما